Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Het Rariteiten Kabinet,
      hierna te noemen: "Gebruiker", en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
      voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering
      waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3.   Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
4.   De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand
      gewezen.
5.   Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
      vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
      Gebruiker en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
      vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
      bepalingen in acht worden genomen.
6.   Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan
      dient de uitleg plaats te vinden "naar de geest" van deze bepalingen.
7.   Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze
      situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8.   Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan
      niet van toepassing zijn, of dat de Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
      naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te vervangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1.   Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
      Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd
      niet meer beschikbaar is.
2.   Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen
      dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.   De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede
      eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en
      administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.   Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen
      aanbod dan is de Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
      aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5.   Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
      overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging
1.   De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
      overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.   Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn
      overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
      Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden
      geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.   Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.   Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
      afzonderlijk te factureren.
5.   Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende
      fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
      goedgekeurd.
6.   Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de
      uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft
      gesteld.
7.   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om
      deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig  en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst
      overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de
      Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of
      kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen
      werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan
      zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven
      termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
      daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van de uitvoering.
8.   Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan
      eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de
      Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoerig opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen
      het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van
      de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de
      overeenkomst op  te zeggen.
9.   Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit
      in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
      werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker
      gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van
      Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder
      navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet
      onder voorbehoud is opgegeven:
      - Indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
      - Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende
        verplichting ingevolge de wet;
      - In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
        bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsverhoging meer
        bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan
        alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien
        bedongen is dat de afleverig langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1.   Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe
      ingang te ontbinden:
      - Indien de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
      - Indien na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
        vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
      - Indien de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van
        zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
      - Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de
        overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de
        overeenkomst te ontbinden;
      - Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of
        ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
2.   Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade,
      daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3.   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
      Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.   Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde
      op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of
      schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling
      is verplicht.
5.   Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij
      zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de
      Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor
      overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten
      ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker
      genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
6.   In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor
      zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of andere
      omstandigheid waardoor de Wederpartij niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat de Gebruiker vrij om de
      overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige
      verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op
      de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.   Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert. dan zullen de daarvoor bestelde of
      gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de
      uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht
1.   Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd
      wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling
      of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
      wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan
      uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich
      op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt
      nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.   Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
      Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
      zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.   Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk
      is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nakomen respectievelijk na te  komen gedeelte zelfstandige
      waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
      factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
5.   Overmacht is ook, vraat in opgezette dieren, dieren die rot zijn en niet meer opgezet kunnen worden, beschadiging bij
      verzending van postpakketten. Hiervoor kunnen wij kosten berekenen!

Artikel 6. Betaling en incassokosten
1.   Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze, in de
      valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek
      te factureren.
2.   Bij betaling gaat Wederpartij akkoord met de overdracht en is hij van af dan verantwoordelijk voor de ringen en/of
      papieren (CITES) en voor de "opgezette" dieren die Wederpartij afneemt. Er kan nimmer aanspraak op enige schade,
      verlies, controle, overtreding, etc. gedaan worden. Ook is het voor verantwoording van Wederpartij dat het preparaat
      "mot" en "insect" vrij blijft.
3.   Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in
      verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de
      wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke
      rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
      berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
      verschuldigde bedrag.
4.   Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van
      de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
      rente.
5.   Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een
      andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom
      weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.   Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.
7.   Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
      redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke
      kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,
      momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso
      heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
      aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden
      verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1.   Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de
      Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2.   Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden
      doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het
      eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3.   De Wederpartij dienst steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
      eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
4.   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen
      vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daavan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5.   De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
      houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
      verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot
      deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn
      medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6.   Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij
      voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden
      om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.
7.   Alle goederen blijven eigendom van hetrariteitenkabinet-webshop.com tot het moment dat er betaald is.

Artikel 8. Garanties, retourneren, onderzoek en reclames
1.   De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment
      van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
      De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
      Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik
      aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere
      garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
      Het prepareren geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Bij schade, haaruitval, rotting, mislukking,
      bederf, enz. enz. worden geen schadevergoedingaanspraken geaccepteerd.
      De Wederpartij vrijwaart ons tegen aanspraken van derden en is aansprakelijk voor de reeds door ons gemaakte
      kosten. Opdrachten kunnen niet worden geannuleerd. Alle kosten die gemaakt zijn zullen worden verhaald op de
      Wederpartij. Nooit is hetrariteitenkabinet-webshop.com of medewerkers aansprakelijk voor geleden schade van wat
      dan ook.
2.   De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 7 dagen na levering/bestelling, tenzij uit de
      aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte
      garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de
      producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle
      kosten voor herstel, terug plaatsing of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij
      in rekening gebracht worden (met een minimum van € 50,00 excl. BTW).
3.   Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
      onoordeelkundig  of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud
      daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij
      of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken
      werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan
      de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of
      het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
      weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4.   De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter
      beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de
      Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
      overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken
      dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo
      gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.
      De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5.   Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval
      ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde
      toekomt.
6.   Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel,
      vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een
      langere termijn voortvloeit.
7.   De enige voorwaarden die wij stellen, is dat de artikelen die u wil ruilen in goede staat zijn en heel aankomen.
      Verzendkosten zijn voor eigen rekening. Artikelen kunnen tevens geruild of geretourneerd worden in de winkel.
      Let op! Heeft u een verkeerd artikel ontvangen of heeft u een klacht over een artikel? Neem dan contact met ons op.
      Als u de artikelen terugstuurt krijgt u uw geld binnen 30 dagen terug. De verzendkosten zullen niet vergoed worden.
      Verzenden van breekbare artikelen zoals onder andere vlinders, insecten, stolpen, schedels en skeletten en alle
      artikelen die wij verkopen vallen niet onder garantie bij beschadiging of terugzending. Per geval beslist de Gebruiker
      of er een vergoeding gegeven wordt. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is
      gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel,
      indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij,
      ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan
      de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te
      retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8.   Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de
      onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
9.   Wederpartij heeft het recht zijn bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden te annuleren. Wederpartij
      heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product terug te sturen. Wederpartij krijgt dan het volledige orderbedrag
      inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien
      Wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en (indien
      redelijkerwijze mogelijk) in de originele staat en verpakking aan de Gebruiker geretourneerd worden. Om gebruik te
      maken van dit recht kunt u contact met Gebruiker opnemen via info@hetrariteitenkabinet-websop.com. Gebruiker zal
      vervolgens het verschuldigde orderbedrag, binnen 14 dagen na ontvangst van het retour gezonden product, terugstorten
      mits het product in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1.   Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
      geregeld.
2.   Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door
      of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3.   Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4.   Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
      - De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
        betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
      - De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten
        beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
      - Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze
        kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5.   Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
      gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt
      deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. Dit geldt ook voor schade aan
      opgezette dieren door motten, museumkevers, schimmel, tapijtkevers, etc, etc.
6.   Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt
      tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aanprakelijkheid
      betrekking heeft.
7.   De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
      voorkomend geval.
8.   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
      grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Verjaringstermijn
1.   In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens
      Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2.   Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling
      zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en
      verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis
      heeft gesteld.

Artikel 11. Risico-overgang
1.   Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over het moment waarop zaken in de
      macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12. Vrijwaring
1.   De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
      overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2.   Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker
      zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
      Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder
      ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden
      daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
1.   Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere
      intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
      toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van
      de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
1.   Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan
      een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
      betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
      onderling overleg te beslechten. Kosten hieruit voortvloeiend zullen voor rekening van de klager zijn en nooit voor
      hetrariteitenkabinet-webshop.com/Natural Choice.

Artikel 15. Retour sturen van pakketten, poststukken, artikelen
1.   Gebruiker (hetrariteitenkabinet-webshop.com) is nooit en te nimmer aansprakelijk voor het kwijtraken, verlies en
      beschadigingen van pakketten. Bij het overdragen aan de verzendmaatschappij is het de verantwoording van de
      besteller.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.   Deze voorwaarden zijn terug te vinden op onze website hetrariteitenkabinet-webshop.com. Op verzoek kunnen
      deze voorwaarden ook ter inzake worden bekeken in ons filiaal.
2.   Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals gold ten tijde van het totstandkomen
      van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
3.   De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.